HO CHI MINH CITY JOURNAL OF MEDICINE
banner
Conver

Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học, giới thiệu và phổ biến các kiến thức khoa học chuyên đề y dược học cho các giảng viên, các học viên, sinh viên thuộc các cơ sở đào đạo y dược, cho những người công tác trong ngành y tế trong cả nước. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần cập nhật thông tin y học, nhất là các nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ công tác phòng chống bệnh tật. Với các độc giả tương đối chọn lọc là các sinh viên đại học, học viên sau đại học ngành y, các thầy thuốc công tác tại các Trường Đại học Y Dược, các bệnh viện trong cả nước, Ban Biên tập tạp chí chú trọng những bài tổng quan với nội dung liên quan đến những loại bệnh tương đối phổ biến ở nước ta, những tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong ngành y tế, những bài nghiên cứu gốc chuyên sâu.

Nhiều bài báo đăng trong Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí điện tử Nghiên cứu Y Dược học (MedPharmRes) đã và đang được dùng làm nguồn tham khảo cho các công trình nghiên cứu khoa học trong ngành y dược, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế trong cả nước. Các bài báo đăng trong Tạp Chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED) đánh giá cao và được vào danh sách các tạp chí có uy tín.


Thông tin: